Bendrosios nuostatos

1. Sąvokos

1.1 Platforma – tai internetinė svetainė, pasiekiama internetiniu adresu www.dalinuosi.lt, kurioje asmenys gali pateikti ir išsinuomoti daiktus pagal pateiktas skelbimuose sąlygas laikydamiesi Platformos taisyklių.

1.2 Nuomotojas – asmuo, kuris laikydamasis Platformos taisyklių siūlo kitiems asmenims išsinuomoti tam tikrus jo turimus daiktus (dėdamas daiktų nuomos skelbimus su konkrečiomis nuomos sąlygomis) bei nuomoja daiktus asmenims, pareiškusiems norą išsinuomoti Nuomotojo daiktą pagal paskelbtas sąlygas, jeigu pastarieji atitinka tam tikrus reikalavimus.

1.3 Nuomininkas – asmuo, kuris laikydamasis Platformos taisyklių nuomojasi daiktus, pateiktus Nuomotojų Platformoje. Aiškumo tikslais nurodoma, kad Nuomininkas gali būti ir Nuomotoju (pvz., jei ne tik deda skelbimus, kurių pagrindu nuomoja daiktus, bet taip pat ir nuomojasi daiktus iš kitų asmenų, pateikusių daiktų nuomos skelbimus), tačiau vieno konkretaus daikto nuomos atžvilgiu jis yra tik Nuomininkas arba tik Nuomotojas.

1.4 Vartotojai – tai sąvoka naudojama aiškumo tikslais, kai turimi omenyje Platformoje prisiregistravę asmenys.

1.5 Taisyklių šalys – tai sąvoka naudojama aiškumo tikslais, kai turimi omenyje tiek Valdytojas, tiek Nuomotojai ir Nuomininkai kartu.

1.6 Taisyklės – tai šios naudojimosi Platforma taisyklės ir sąlygos, kurios apibrėžia Platformos teikiamus funkcionalumus, suteikiant sąlygas Vartotojams (tik tuo atveju, kai sutinkama laikytis Platformos Taisyklių) naudojantis Platforma išnuomoti arba išsinuomoti daiktus. Taisyklėmis yra reguliuojami santykiai:

1.6.1 Tarp Nuomotojo ir Valdytojo: Nuomotojui: a) dedant savo atitinkamų daiktų skelbimus ir siūlant tretiesiems asmenims išsinuomoti šiuos daiktus naudojantis Platforma; b) Nuomotojui atsakant į potencialių daiktų Nuomininkų paklausimus; c) Nuomotojui pateikiant ir išnuomojant daiktus Nuomininkams; d) Nuomotojui gaunant atlyginimą už daiktų nuomą nustatyta tvarka; e) Nuomotojui priimant iš Nuomininko grąžinamą daiktą;

1.6.2 Tarp Nuomininko ir Valdytojo: Nuomininkui: a) teikiant paklausimus Nuomotojams; b) rezervuojant daiktą bei atliekant atitinkamus mokėjimus už daikto nuomą; c) sudarant daikto nuomos sutartis su Nuomotoju; d) Nuomininkui grąžinant išsinuomotus daiktus Nuomotojui.

1.7 Valdytojas – tai Platformos skiltyje Kontaktai nurodytas juridinis asmuo, administruojantis Platformą laikydamasis nustatytų Taisyklių konkrečių Vartotojų atžvilgiu.

1.8 Duomenys – asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir kiti, nurodomi registracijos Platformoje metu bei vėliau pateikti Platformoje esančioje asmens paskyroje.

1.9 Lankytojas – tai asmuo, kuris nėra atlikęs Platformoje registracijos, įskaitant atvejus, kai registracijos procedūra yra pradėta, tačiau nebaigta.

1.10 Daiktai – Nuomotojo siūlomi Platformos Lankytojams ir Vartotojams daiktai nurodyti Nuomotojo skelbimuose.

1.11 LR – Lietuvos Respublika;

1.12 Komisinis mokestis – mokestis, kuris yra mokamas Valdytojui už naudojimąsi Platforma, kurio dydis priklauso nuo nuomojamo daikto sandorio vertės, banko mokesčių ir Vartotojo reitingo Platformoje.

1.13 Sutartis – Daikto nuomos sutartis, kuri vadovaujantis Taisyklėmis, sudaryta tarp Nuomotojo ir Nuomininko.

1.14 Sandorio ataskaita (Deal sheet) – nuomos sutarties esminių sąlygų santrumpa.

2. Taisyklių galiojimas, keitimas ir kiti galimi atvejai, susiję su Taisyklėmis

2.1 Šios Taisyklės susistemina informaciją, susijusią su veikla Platformoje, pateikiant atitinkamas nuorodas į detalesnės informacijos vietas, t. y. Taisykles sudaro informacija, pateikta šiose Taisyklėse, bei informacija, prieinama per aktyvias nuorodas.

2.2 Taisyklių įsigaliojimo momentas: Lankytojo sutikimu ir įsipareigojimu laikytis Taisyklių laikomas momentas, kai Lankytojas pažymi varnele „Aš perskaičiau, sutinku ir įsipareigoju laikytis Taisyklių“ (arba kitokio turinio sakinį, jeigu pateikiamas kitoks sakinys, nei nurodytas šiame punkte). Naudojimosi Platforma taisykles galima perskaityti paspaudus ant minėto sakinio arba jo dalies Lankytojui atliekant registraciją, t. y. kuriant savo asmeninę paskyrą Platformoje.

2.3 Taisyklių galiojimo apimtis: aiškumo tikslais nurodoma, kad nėra galimos situacijos, kai Lankytojas sutinka ir įsipareigoja laikytis Taisyklių su tam tikromis išimtimis. Lankytojui turint pastabų arba norint elgtis kitokiu būdu nei tas, kuris nurodytas Taisyklėse, yra reikalaujama gauti išankstinį Valdytojo rašytinį sutikimą arba sulaukti, kol bus atitinkamai pakeistos Taisyklės.

2.4 Taisyklių pakeitimų – papildymų įsigaliojimai: visi Taisyklių pakeitimai – papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento Platformoje, išskyrus atvejus, kai Platformoje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta vėlesnė Taisyklių pakeitimų – papildymų įsigaliojimo data. Aiškumo tikslais nurodoma, kad Taisyklių pakeitimų – papildymų įsigaliojimo momentas negali būti siejamas su el. pranešimų apie Taisyklių pakeitimus – papildymus gavimo ar jų perskaitymo momentu. Jeigu Vartotojas nesutinka su Taisyklių pakeitimais – papildymais, jis praranda teisę naudotis Platforma ir (ar) joje teikiamomis paslaugomis.

2.5 Pažeidęs www.dalinuosi.lt Taisykles, Vartotojas gali būti suspenduotas neribotam laikui. Blokavimas reiškia, kad Vartotojas negalės prisijungti naudodamas savo el. paštą, telefoną, IP adresą ir kitus kontaktinius duomenis. Plačiau apie vartotojų blokavimą skaitykite „Kodėl gavau įspėjimą ar buvau užblokuotas“.

3. Naudojimasis Platforma, daiktų nuomos etapai

3.1 Procesas, susijęs su daikto nuoma susideda iš tokių etapų:

 1. Registracija:
 2. Skelbimo paskelbimas ir peržiūra;
 3. Komunikavimas;
 4. Nuomininko kreditingumo patikrinimas;
 5. Daikto rezervacija;
 6. Sutarties sudarymas;
 7. Daikto nuomininkui perdavimas;
 8. Daikto nuoma;
 9. Daikto grąžinimas Nuomotojui;
 10. Atsiskaitymas su Nuomotoju.

Toliau šioje Taisyklių dalyje pateikiama informacija yra suskirstyta į etapus, nurodytus šių Taisyklių 3.1 punkte:

 1. Registracija:

1.1. Nuomoti daiktus Platformoje gali tik registruoti pilnamečiai Lankytojai, kurie atlieka registraciją Platformoje pateikdami registracijai būtinus Duomenis bei tampa Vartotojais. Detalesnė informacija dėl registracijos Platformoje yra pateikiama „Kaip veikia nuomos platforma?“.

1.2. Dėl Platformoje pateikiamų duomenų panaudojimo bei apsaugos detalesnė informacija pateikiama Platformos DUK skiltyje „Dalinuosi.lt privatumo politika“.

 1. Skelbimo paskelbimas ir peržiūra:

2.1. Nuomotojas privalo laikytis skelbimo kėlimo taisyklių, kurios pateikiamos skiltyje „Skelbimo taisyklės.“

2.2. Nuomotojo skelbime yra pateikiamos pagrindinės nuomos sąlygos, t. y. nurodoma, ar daiktas išnuomojamas pagal standartines Platformos daikto nuomos sąlygas ar yra taikomos tam tikros specifinės sąlygos (t. y. yra skirtumų, palyginus su standartinėmis nuomos sąlygomis).

2.3. Nuomotojas prisiima atsakomybę už skelbime nurodytos informacijos teisingumą. Jeigu Nuomotojas Platformoja patalpina melagingą/klaidingą sprendimą ir dėl to kyla žala Valdytojui ir/ar Nuomininkui, Nuomotojas įsipareigoja nukentėjusiai šaliai atlyginti visus dėl to kilusius nuostolius.

2.4. Nuomotojo nurodyta nuomojamo daikto kaina daikto skelbime gali būti padidinama prie daikto nuomos kainos pridedant Platformos Valdytojo mokesčius. Detalesnė informacija dėl Komisinio mokesčio pateikiama skiltyje „Mokėjimų tvarka ir komisiniai mokesčiai“.

2.5. Nuomotojas, iš Platformos įsigydamas daiktų kategorijos ir/ar Platformos titulinio puslapio reklamas, negali viršyti 60% (šešiasdešimties procentų) reklaminio ploto matomumo viename puslapyje.

 1. Komunikavimas:

3.1. Nuomininkas prieš kiekvieną sandorį privalo susisiekti su Nuomotoju per Platformoje esančią pranešimų siuntimo sistemą. Detalesnė informacija pateikiama skiltyje „Vidinių žinučių sistema“.

 1. 4. Nuomininko kreditingumo patikrinimas:

4.1. Nuomininkas, norėdamas išsinuomoti Daiktą iš Nuomotojo, kuris yra nustatęs „Gali nuomotis tik vartotojai su patvirtinta tapatybe“, ir tvirtindamas savo tapatybę sandorio sudarymo tikslais, turi pažymėti langelį „Aš sutinku patikrinti savo kredito reitingą per UAB „Creditinfo Lietuva“. Valdytojas tokiu būdu papildomai tikrina potencialių nuomininkų kreditingumą UAB „Creditinfo Lietuva“ pagalba. 

4.2. UAB „Creditinfo Lietuva“ nustačius Nuomininko kreditingumo reitingą, ši informacija perduodama Valdytojui.

4.3. Tuo atveju, jeigu Nuomininko kreditingumo rizika yra aukšta, Valdytojo sistema automatiškai nutraukia potencialų sandorį ir neleidžia išsinuomoti pasirinkto Daikto. 

 1. Daikto rezervacija:

5.1. Nuomininkui rezervavus Daiktą, Nuomotojas per Platformos vidaus informacinę sistemą gauna pranešimą apie rezervaciją.

5.2. Daikto rezervacija laikoma atlikta įvykdžius mokėjimą.

 1. Sutarties sudarymas:

6.1. Nuomininkui sumokėjus avansinį mokėjimą, šalims yra pateikiama automatiškai sugeneruota nuomos sutartis, kuri laikoma pagrindu šalims sudaryti nuomos sutartį ją pasirašant pagal skelbime pateiktas sąlygas bei per nurodytą terminą.

6.2. Nuomotojas ir Nuomininkas sudarydami Sutartis naudojasi standartinėmis nuomos sutartimis, kurios pateikiamos Platformoje. Išsami informacija pateikiama Platformos „Nuomos sutarčių pavyzdžiai.“ Jeigu Nuomotojas siūlo Nuomininkams išsinuomoti Daiktą ne pagal standartines sąlygas, įskaitant atvejus, kai standartinės sąlygos yra pakeistos, apie tai yra nurodoma Nuomotojo atitinkamo Daikto skelbime.

6.3. Sutartis tarp Nuomotojo ir Nuomininko laikoma įsigaliojusia nuo to momento, kai nuomojamas Daiktas yra perduodamas Nuomininkui. Nuomos sutartys Platformoje sudaromos vadovaujantis nuomos sąlygomis, kurios yra apibrėžiamos nuomos sutartyje.

 1. Daikto Nuomininkui perdavimas:

7.1. Nuomotojui ir Nuomininkui susitarus dėl esminių nuomos sąlygų (kaina, terminas ir t.t.), nuomojamas Daiktas yra perduodamas pagal šalių Sutartyje numatytas sąlygas ar atskirą susitarimą.

7.2. Nuomojamo daikto perdavimo metu yra pasirašomas Daikto priėmimo – perdavimo aktas.

7.3. Jeigu Daikto perdavimo metu Nuomininkas nepareiškia pretenzijų dėl perduodamo Daikto kokybės, neužfiksuodamas to Daikto priėmimo – perdavimo akte, yra laikoma, kad Nuomininkui yra perduotas tinkamas, geros kokybės Daiktas ir Nuomininkas dėl to pretenzijų neturi.

 1. Daikto nuoma:

8.1. Daikto nuoma vykdoma atsižvelgiant į Sutarties sąlygas dėl Daikto nuomos bei Taisykles. Daikto nuomos metu Nuomininkas turi laikytis Sutartyje numatytų Daikto nuomos sąlygų bei Daiktą naudoti tinkamai pagal paskirtį.

8.2 Daikto nuomos laikotarpis negali būti mažinamas siekiant išvengti mokesčių.

 1. Daikto grąžinimas Nuomotojui:

9.1. Nuomininkas turi grąžinti Nuomotojui nuomojamą Daiktą, kaip numatyta sudarytoje nuomos sutartyje ar pagal atskirą susitarimą, jeigu nėra susitarta pratęsti Daikto nuomos sutarties termino.

9.2. Nuomininkas įsipareigoja grąžinti Nuomotojui tokios pačios būklės Daiktą, kaip ir gavo (atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą). Jeigu Nuomininkas grąžina apgadintą Daiktą, Nuomininkas įsipareigoja atlyginti visus dėl tokios situacijos nukentėjusios šalies patirtus nuostolius. Pretenzija dėl grąžinto Daikto būklės gali būti pateikiama per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Daikto grąžinimo.

9.3. Po kiekvieno sandorio pabaigos, Nuomotojas privalo palikti atsiliepimą apie sandorio eigą ir tik tuomet sandoris bus laikomas tinkamai užbaigtu.

 1. Atsiskaitymas su Nuomotoju:

10.1. Nuomotojui sumokėti pinigai (atėmus Valdytojo Komisinį mokestį) už Daikto nuomą pervedami kartą per mėnesį. Už praėjusio kalendorinio mėnesio įvykusias nuomas atsiskaitoma per kito mėnesio pirmas 3 (tris) darbo dienas. Abiem atvejais nuoma laikoma pasibaigusia tik tada, kai savininkas palieka atsiliepimą apie sandorio eigą.

10.2. Nuomotojui yra pervedama tiksli suma eurais.

3.2 Sandorio atšaukimas

3.2.1 Sandorio šalys (šalis), norėdamos atšaukti jau apmokėtą sandorį, turi apie tai informuoti Dalinuosi.lt.

3.2.2 Dalinuosi.lt nesprendžia, dėl kieno kaltės sandoris neįvyko. Nuomininkui yra grąžinami pinigai ir tik tada sprendžiamas sankcijų taikymo sandorio šalims klausimas.

3.2.3 Nuomininkui atšaukus jau apmokėtą sandorį likus mažiau negu 24 val. (dvidešimt keturioms valandoms) iki nuomos termino pradžios, Nuomininko sumokėtas nuomos mokestis nėra grąžinamas.

3.2.4 Nepriklausomai nuo to, dėl kieno kaltės sandoris neįvyko, sumokėti banko mokesčiai ir aptarnavimo mokesčiai nuomininkui negrąžinami.

4. Duomenų saugumo nuostatai

4.1 Platformos Valdytojas patvirtina, kad Lankytojų pateikti duomenys bus naudojami tik Daiktų nuomos el. platformoje www.dalinuosi.lt tikslais.

4.2 Platformos Valdytojas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Platformos Valdytojo partnerius, teikiančius daiktų pristatymo ar kitas, su Vartotojų sudarytais Daiktų nuomos sandorių įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Vartotojų asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

4.3 Duomenys susiję su nuomos sutarčių sudarymu yra archyvuojami Platformos Valdytojo duomenų bazėje.

5. Atsakomybė

5.1 Vartotojai yra visiškai atsakingi už pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Vartotojas nepateikia tikslių asmens duomenų, Valdytojas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Vartotojo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

5.2. Valdytojui kilus abejonių dėl Vartotojo pateiktų duomenų teisingumo, pagrįstumo ir išsamumo, Valdytojas turi teisę neleisti naudotis Platformos teikiamomis paslaugomis.

5.3. Vartotojai yra visiškai atsakingi už sudarytas nuomos sutartis ir jomis prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Valdytojas neatsako už atsiradusius padarinius šalims vykdant nuomos sutartį, todėl Vartotojai neturi teisės reikalauti iš Valdytojo tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl nuomos sutarties šalių netinkamo įsipareigojimų vykdymo, atlyginimo. 

5.4. Nuomotojas yra visiškai atsakingas už įdėto skelbimo turinį, nuomos sutarties sudarymą ir jos vykdymą. Valdytojas neatsako už atsiradusius padarinius dėl neaktyvaus skelbimo, pasirinktos kainodaros, laikotarpio ir kitų nuomos sutarties sąlygų pasirinkimo bei nuomos sutarties vykdymo. Valdytojas atlieka tarpininko vaidmenį ir tarpininkavimo paslaugomis padeda, bet neįsipareigoja, užtikrinti sėkmingą nuomos sutarties vykdymą

5.5. Valdytojas neatsako už Vartotojų patirtus nuostolius, jei jie buvo patirti neatsižvelgus į Valdytojo siūlymus ir rekomendacijas, nesilaikant šių Taisyklių, nors galimybė su jomis susipažinti Vartotojui buvo suteikta. Valdytojas atlieka tarpininko vaidmenį ir savo tarpininkavimo paslaugomis padeda, bet neįsipareigoja, užtikrinti sėkmingą nuomos sutarties vykdymą.

5.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus nuostolius.

5.7. Nuomininkas yra atsakingas už grąžinamo Daikto būklę. Nuomininkui grąžinus apgadintą Daiktą, Nuomininkas įsipareigoja atlyginti visus dėl tokios situacijos nukentėjusios šalies patirtus nuostolius.

5.8. Nuomininkui laiku negrąžinus Daikto, Nuomininkas įsipareigoja atlyginti visus Nuomotojo dėl to patirtus nuostolius ir Nuomotojui sumokėti Daikto nuomos sutartyje numatyto dydžio baudą.

5.9. Nuomos sutarties sudarymas ir jos vykdymas bei kiti šalių santykiai turi būti vykdomi ir aiškinami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Tarp šalių kilus ginčui, Valdytojas neįsipareigoja teikti konsultacijų ar kitaip padėti spręsti ginčų, kylančių iš nuomos sudarymo ir jos vykdymo.

5.10 Nuomotojas atsako už pajamų, gautų tiek sudarius Daikto nuomos sutartį, tiek dėl tam tikrų priežasčių nesudarius Daikto nuomos sutarties ar jai neįsigaliojus (t. y. už pajamų iš sankcijų), teisingą deklaravimą, laikantis šių principinių nuostatų, susijusių su pajamų ir išlaidų supratimu ir apskaita.

5.10.1 Situacijose, kai gaunamos pajamos iš Daikto nuomos:

 • Nuomotojo pajamas sudaro suma, susidedanti iš Nuomininko/ų sumokėtų nuomos kainų (t. y. Nuomininko pervestų pinigų sumų www.dalinuosi.lt) už Nuomotojo nuomojamų Daiktų nuomą sumos per Nuomotojo ataskaitinį laikotarpį,
 • Nuomotojo išlaidas sudaro suma, susidedanti iš Nuomotojo patirtų išlaidų, kurių tarpe yra ir www.dalinuosi.lt iš Nuomotojui pervestos sumos išskaitytas komisinis mokestis.

6. Nepaprastosios aplinkybės

6.1 Pagal šias Taisykles įsipareigojimus prisiėmusios šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Taisyklėse numatytų prievolių neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) sukeltų aplinkybių.

6.2 Taisyklių prasme nenugalimos jėgos aplinkybės reiškia bet kokį įvykį ar reiškinį, kurių šalys negali kontroliuoti, ir kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“, patvirtintose 1996-07-15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.840.

6.3 Taisyklių šalis, teigianti esant nenugalimos jėgos aplinkybei ar aplinkybėms, privalo apie tai raštu informuoti kitą šalį kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas po tokios nenugalimos jėgos aplinkybės ar aplinkybių atsiradimo momento, nurodant tokios nenugalimos jėgos aplinkybės ar aplinkybių prigimtį ir tikėtiną tokios aplinkybės tęstinumo laiką.

6.4 Taisyklių šalis, neįvykdžiusi 6.3. punkte nurodyto įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų dėl Taisyklėse numatytų prievolių neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, remdamasi nenugalimos jėgos aplinkybėmis, ir įsipareigoja atlyginti visus kitos Taisyklių šalies patirtus nuostolius.

7. Sąskaitos

7.1 Dalinuosi.lt savo esme yra atsiskleidęs tarpininkas (PVM įstatymo 2 str. 6 dalis), todėl turi išrašyti sąskaitas tik už tarpininkavimo paslaugas (PVM įstatymo 16 str. 1 dalis). 

8. Baigiamosios nuostatos

8.1 Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

8.2 Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

8.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo ar galiojimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.