Kaip veikia daiktų draudimas?

„Dalinuosi.lt“ kartu su didžiausia Lietuvoje ne gyvybės draudimo bendrove „Lietuvos draudimas“ teikia nuomojamų daiktų tarp fizinių asmenų draudimo paslaugas.

ld_dalinuosi_logo

Norėdami apsidrausti daiktų savininkai turi susipažinti su žemiau esančiomis taisyklėmis. „Įjungti“ draudimo paslaugą galima dedant naujo daikto skelbimą arba redaguojant jau esamą. Draudimo paslauga yra „Papildomuose nustatymuose“. Draudimo įmoka turi būti įtraukta į galutinę nuomos kainą. Tai reiškia, kad nuomininkui rodoma galutinė nuomos kaina.

Kokius daiktus galima drausti?

 • Foto ir video techniką.
 • Žaidimų konsoles.
 • Veiksmo kameras.
 • Kompiuterinę techniką ir telefonus.
 • Elektrinius įrankius.
 • Garso techniką (išskyrus instrumentus).

Kokius kriterijus turi atitikti apdraustas daiktas?

 • Savininkas turi turėti daikto įsigijimo dokumentus.
 • Daiktas turi būti įsigytas ne seniau nei prieš 3 metus.
 • Daiktas privalo turėti identifikacinį numerį.

Draudimo paslauga įsigalios tik po Dalinuosi.lt administratoriaus patvirtinimo, kuris bus atsiųstas į el. pašto dežutę. Jeigu Dalinuosi.lt administratorius paprašys, daiktą reikės pristatyti apžiūrai ir pažymėjimui. Tokiu atveju draudimo paslauga įsigalios tik po apžiūros ir pažymėjimo.

Svarbus atnaujinimas: daiktų apžiūrai nereikia pristatyti visiems Dalinuosi.lt daiktų savininkams, kurie daiktus nuomoti pradėjo iki 2015-10-22.

Nutraukti draudimo paslaugą galima apie tai pranešus info@dalinuosi.lt. Kartą atsisakius draudimo paslaugos, jos nebegalima įjungti pakartotinai.

Kviečiame susipažinti su visomis taisykėmis:

Sąvokos:

 1. Draudikas – AB „Lietuvos draudimas“, adresas: J.Basanavičiaus g.12, LT-03600 Vilnius, juridinio asmens kodas  110051834, el.paštas: info@ld.lt, trumpasis telefono numeris: 1828.
 2. Draudėjas – UAB „Dalinuosi.lt“, juridinio asmens kodas 302869730.
 3. Apdraustasis – Daikto savininkas, kuris yra patalpinęs daikto nuomos skelbimą elektroninėje svetainėje www.dalinuosi.lt.
 4. Daikto naudotojas – fizinis asmuo, įsigijęs teisę naudotis nuomojamu daiktu per elektroninę svetainę www.dalinuosi.lt.
 5. Naudos gavėjas – Apdraustasis, kuris Draudimo sutartyje nustatytomis sąlygomis įgyja teisę į draudimo išmoką.
 6. Draudimo sutartis – tarp Draudėjo ir Draudiko sudaryta draudimo sutartis, pagal kurią apdraustam Daiktui yra taikoma draudimo apsauga.
 7. Žala – apdrausto Daikto ar jo dalies netekimas, sunaikinimas, sugadinimas, dingimas ar praradimas ir su tuo susijusios išlaidos nurodytos Draudimo sutarties 14.3 punkte. Žala šios Draudimo sutarties prasme nėra laikoma apdrausto Daikto prekinės išvaizdos ir (ar) vertės netekimas ir (ar) sumažėjimas dėl to, kad buvo atliktas apdrausto Daikto remontas.
 8. Nuostoliai – patirtos Žalos piniginė išraiška.
 9. Visiškas sugadinimas – tai tokia Žala, kai Daikto atstatymo kaštai viršija 75% Draudimo sumos.
 10. Daikto rinkos vertė – tai pinigų suma, už kurią gali būti parduotas analogiškas Daiktas, sudarius tiesioginį sandorį tarp norinčių tokį Daiktą parduoti bei pirkti asmenų ir tinkamai pateikus rinkai, jei abi sandorio šalys veikia dalykiškai, be prievartos ir nelemiant kitoms su tokiu sandoriu tiesiogiai nesusijusioms aplinkybėms. Kitaip tariant, tai kaina už kurią realu rinkoje įsigyti ar parduoti analogišką Daiktą nepermokant ir neprarandant pinigų. Draudiko pasirinkimu, Daikto vertė gali būti nustatoma pagal asmenų, turinčių teisę vertinti tokį turtą, oficialų įvertinimą.
 11. Draudimo suma – tai suma, kuri lygi Daikto rinkos vertei Draudžiamojo įvykio dieną, ši suma yra lygi maksimaliai draudimo išmokai, galimai išmokėti pagal Draudimo sutartį.
 12. Draudžiamasis įvykis – Draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus Draudikas privalo mokėti draudimo išmoką pagal šią Draudimo sutartį.
 13. Ataskaitinis laikotarpis – kiekvienas kalendorinių metų kalendorinis mėnuo.
 14. Draudimo laikotarpis – Draudimo sutartyje nurodytas draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis, šalims tinkamai ir laiku vykdant sutartinius įsipareigojimus. Draudimo apsauga įsigalioja pirmąją nuomos dieną 00 val. 00 min. Jeigu daikto nuoma prasideda tą pačią dieną, kai jis yra rezervuojamas, tada draudimo apsauga įsigalioja nuo nuomos sutarties sudarymo momento, t.y. atlikus mokėjimą už nuomą ir draudimą. Draudimo apsauga baigiasi paskutinę sutartyje nurodytą nuomos dieną 24 val. 00 min. Jeigu Daiktas išnuomojamas vienai dienai, tai draudimo apsauga baigiasi tą pačią dieną, kai Daiktas buvo išnuomotas, 24 val. 00 min.
 15. Daiktas – nuomojamas ilgalaikio galutinio naudojimo kilnojamasis daiktas, skirtas Apdraustojo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio, taip pat Daikto naudotojų namų poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti (pvz., elektroninė, kompiuterinė įranga, mobilieji telefonai, sodo, sporto inventorius ir pan.), išskyrus Draudimo sutarties 5 punkte nurodytą turtą, kuris jo išsinuomojimo dieną yra apdraudžiamas šios Draudimo sutarties pagrindu. Daikto sąvoka neapima programinės įrangos, taip pat papildomų priedų (pvz., kroviklių, įdėklų, stovų).
 16. Besąlyginė išskaita (franšizė) – suma, kuria kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju mažinama nuostolių suma (šios sumos dydžiu Apdraustasis pats dalyvauja nuostolių atlyginime).
 17. Daikto nuomos sutartis – tai susitarimas tarp Apdraustojo (nuomotojo) ir Daikto naudotojo (nuomininko), kuriuo duodama Daikto naudotojui Apdraustajam nuosavybės teise priklausantį Daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, sudarytas per Draudėją.
 18. Šeimos narys – Apdraustojo sutuoktinis arba kartu su Apdraustuoju gyvenantys bendro ūkio siejami: nesusituokę asmenys; Apdraustojo vaikai (įvaikiai) ir jų sutuoktiniai (sugyventiniai), vaikaičiai; tėvai (įtėviai), seneliai; broliai, seserys.
 19. Viešoji vieta – tai gatvės, aikštės, stadionai, parkai, skverai, paplūdimiai, o taip pat valstybės ir savivaldybių institucijos, parodos, muziejai, prekybos, viešojo maitinimo, laisvalaikio leidimo ir kitos panašaus pobūdžio įstaigos jų darbo metu, Lietuvos Respublikai nuosavybės teise (tarp jų išimtine) priklausantys objektai bei kitos teritorijos, statiniai ar patalpos, kuriose asmenys gali laisvai lankytis, leisti laiką ar užsiimti veikla.
 20. Remonto partneris – Draudiko nurodytas Draudiko partnerių servisas, drausto daikto gamintojo autorizuotas arba garantinis servisas.
 21. Daikto nusidėvėjimas – Daikto vertės sumažėjimas per laikotarpį – nuo Daikto įsigijimo iki Draudžiamojo įvykio dienos.

Draudimo sutarties dalykas

 1. Draudimo sutartimi Draudėjas Draudimo sutartyje/šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis apdraudžia Apdraustojo nuomojamus Daiktus, ir įsipareigoja mokėti Draudikui draudimo įmokas. Draudikas šia įsipareigoja sumokėti Apdraustajam nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą Draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu draudimo apsaugos galiojimo metu įvyksta Draudimo sutartyje nustatytas Draudžiamasis įvykis.

Draudimo objektas

 1. Draudimo objektas yra turtiniai interesai, susiję su Žala Apdraustojo nuosavybės teise priklausančiam apdraustam Daiktui dėl Draudžiamojo įvykio.
 2. Daiktų draudimas yra laikomas papildoma draudimo sutartimi, visų kitų draudimo sutarčių atžvilgiu (pagal kurias yra numatyta draudikų pareiga išmokėti draudimo išmoką už to paties Draudžiamojo įvykio tas pačias pasekmes).

Draudžiamas turtas

 1. Daiktai, kuriais Draudžiamojo įvykio metu naudojosi Daikto naudotojas arba jis perdavė Šeimos nariui, laikomi apdraustais.
 2. Daiktai, priklausantys šioms Daiktų grupėms – telefonai, planšetiniai kompiuteriai, GoPro kameros, jų priedai; fotoaparatai, video kameros, jų priedai; kompiuterinė technika; elektriniai įrankiai; garso technika, žaidimų konsolės ir kurie nuomojami Draudėjo elektroninėje svetainėje www.dalinuosi.lt ir Apdraustasis turi tai patvirtinančius dokumentus (pvz., registracijos Draudėjo elektroninėje svetainėje patvirtinimą ir pan.).
 3. Daiktai, kurie draudimo apsaugos įsigaliojimo dieną yra ne senesni nei 3 metų.
 4. Daiktai, kurių įsigijimo vertė yra ne didesnė nei 3000 eurų.

Nedraudžiamas turtas

 1. Kelių, vandens ir oro transporto priemonės, jų varikliai, dalys, pagalbiniai įtaisai.
 2. Nekilnojamojo turto dalys arba neatsiejamai prie nekilnojamojo turto dalies prijungti objektai (grindų dangos, keramikinės plytelės, kaitinimo elementai ir pan.).
 3. Pašto ženklai ir (ar) monetos, medaliai, antikvariniai daiktai ir (ar) kolekcijos, meno kūriniai, pinigai, papuošalai ir bet kokie dirbiniai iš tauriųjų metalų, brangakmeniai, perlai, dokumentai, kailio ir odos dirbiniai, paveikslai.
 4. Augalai ar gyvūnai.
 5. Alkoholis bei maisto prekės.
 6. Šaunamieji ginklai.
 7. Bet kokios prekės, įsigytos ar išsinuomotos ne Draudėjo elektroninėje svetainėje ar kurių Draudėjas nenuomoja.
 8. Daiktai, kurie neatitinka 1.15 ir 4 punktuose apibrėžtų sąlygų.

Draudžiamieji įvykiai

 1. Draudžiamasis įvykis – tai Daikto nuomos laikotarpiu jo sugadinimas ar sunaikinimas dėl bet kokių staiga ir netikėtai įvykusių atsitikimų arba Daikto vagystė, išskyrus atvejus, kai Žala kilo dėl nedraudžiamųjų įvykių, nurodytų Sutarties 7 punkte.
 2. Vienu Draudžiamuoju įvykiu laikomi visi nuostoliai, kilę tuo pat metu dėl tos pačios priežasties.

Nedraudžiamieji įvykiai

 1. Draudikas neprivalo mokėti draudimo išmokos, kai Žala kilo:

1.1 dėl to, kad Daiktas buvo naudojamas ne pagal paskirtį ir (ar) nesilaikant gamintojo instrukcijų:

1.1.1 dėl netinkamo eksploatavimo, techninės ar einamosios priežiūros, kai Apdraustasis ir Daikto naudotojas žinojo arba turėjo žinoti ir privalėjo numatyti netinkamo eksploatavimo, techninės ar einamosios priežiūros žalingas pasekmes;

1.1.2 dėl to, kad Daiktas buvo neteisingai prijungtas ar sumontuotas; prijungtas prie netinkamos elektros įtampos, kai Apdraustasis apie tai žinojo ar privalėjo žinoti (pvz., elektros prietaisas, kuriam reikalinga įtampa pagal gamintojo reikalavimus 110V, o jungiamas į 220V įtampą); taip pat netinkamai eksploatuojant, aptarnaujant ar prižiūrint;

1.1.3 dėl Daikto perkaitinimo ar savaiminio perkaitimo (pvz., projektinės apkrovos sąmoningo viršijimo nesilaikant gamintojo instrukcijų);

1.1.4 dėl kitų gamintojo instrukcijoje nurodytų punktų nesilaikymo.

1.2 dėl Daikto pasisavinimo apgaulės ar sukčiavimo būdu, kai Daiktas buvo savanoriškai perduotas tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

1.2.1 kai apdraustą Daiktą pasisavina Daikto naudotojas, tokiu atveju įvykus Draudžiamajam įvykiui ir Draudikui pareikalavus, turi būti pateikiama Daikto nuomos sutartis su teisingais ir išsamiais  Daikto naudotojo duomenimis, leidžiančiais identifikuoti Daikto naudotoją;

1.2.2 kai apdraustą Daiktą Daikto naudotojas perleidžia tretiesiems asmenims.

1.3 dėl vabzdžių, paukščių, graužikų ir kitokių gyvūnų padarytos tiesioginės žalos apdraustam Daiktui;

1.4 dėl Daikto ar jo dalių (pvz., grąžtai, peiliai, pjūklų geležtės, kaitinimo elementai, saugikliai, elektroninės lempos, šlifavimo diskai, žarnos, filtrai, guoliai, grandinės, padangos, akumuliatoriai, konvejerių juostos, apsauginės dangos, šepečiai ir kt.), kurios pagal paskirtį ir darbo pobūdį susidėvi dėl nuolatinio naudojimo ir pastoviai veikiančių eksploatacinių sąlygų;

1.5 dėl ugnies ir temperatūros poveikio daiktams, kurie buvo termiškai veikiami (pvz., lydomi, lituojami, virinami, džiovinami ar pan.);

1.6 dėl Daikto naudojimo nesilaikant būtinų saugumo priemonių – dėl Daikto ar jo dalių užšalimo, naudojimo ar palikimo tam nepritaikytoje aplinkoje arba netinkamomis sąlygomis (pvz., Daikto naudojimas lauke lyjant lietui, eksploatavimas vandeningose vietovėse);

1.7 dėl Apdraustojo ar Daikto naudotojo neteisėtos veikos;

1.8 dėl Daikto vagystės su apiplėšimu, kai Apdraustasis nepraneša apie įvykį policijai ir nepristato policijos įstaigos pažymos;

1.9 kai vagystės atveju į patalpas buvo patekta pro neužrakintas duris, neuždarytą langą (langas laikomas neuždarytu, kai jam ar jo dalims uždaryti nėra panaudoti ir/ar nepilnai panaudoti visi uždarymo, įskaitant užraktus ir pan., mechanizmai) ar pan., t.y. nesant kliūčių patekti į patalpas;

1.10 dėl atviros Daikto vagystės nesant apiplėšimo (fizinės, psichologinės prievartos) požymių;

1.11 dėl Daikto pametimo, dingimo;

1.12 dėl Daikto vagystės iš neužrakintos ir / ar paliktos su neįjungtomis apsaugos priemonėmis transporto priemonės salono ar bagažinės;

1.13 dėl to, kad Daiktas buvo paliktas be Apdraustojo priežiūros viešoje vietoje, statybvietėje arba nebaigtame statyti pastate;

1.14 dėl Daikto vidinių gedimų, įvykusių draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu. Daikto vidiniu gedimu laikomas gedimas, kurio neįtakojo joks išorinis poveikis ar jėgos (t.y. ugnis, vanduo, tretysis asmuo, pats Apdraustasis, Daikto naudotojas ir pan.), ir / arba kuris privalo būti pašalintas garantinio remonto metu pagal garantinio aptarnavimo taisykles. Ši sąlyga galioja nepriklausomai nuo to ar apdraustam Daiktui garantija įvykio momentu galiojo ar ne;

1.15 kai Apdraustasis per dvi darbo dienas nuo sužinojimo apie įvykį dienos nepranešė Draudikui apie įvykį;

1.16 dėl Apdraustojo ar Daikto naudojoto tyčios nebent tyčiniai veiksmai ar neveikimas yra socialiai vertingi (būtinoji gintis, būtinasis reikalingumas, pilietinės pareigos atlikimas ir kt.);

1.17 dėl Daikto sugadinimo (pvz., sudūžimo, įskilimo ir pan.), kuris atsirado iki draudimo sutarties įsigaliojimo pradžios.

    2. Draudikas neprivalo atlyginti:

2.1 Žalos, kai ji pasireiškia kaip natūralus Daikto ar jo dalių nusidėvėjimas, senėjimas ar korozija;

2.2 Žalos, kai ji atsirado dėl drėgmės poveikio – dėl puvimo, pelėsio, grybo ar kvapo;

2.3 Žalos, už kurią įstatymų nustatyta tvarka ar pagal sutartį atsako tretysis asmuo kaip gamintojas, pardavėjas, remontuojantis ar vykdantis techninį aptarnavimą asmuo;

2.4 Žalos, kuri gali būti atlyginta pagal kitą galiojančią draudimo sutartį;

2.5 Žalos, kuri jau buvo padaryta Daiktui prieš pradedant galioti draudimo apsaugai;

2.6 Žalos, kurios aplinkybių neįmanoma nustatyti (pvz., laiko, vietos, Apdraustojo ar Daikto naudotojo veiksmų įvykio metu);

2.7 Žalos, kuri nedaro įtakos Daikto veikimui ir naudojimui (pvz., Daikto paviršiaus subraižymas);

2.8 kai Apdraustasis nepateikia policijos įstaigos pažymos dėl Daikto vagystės ar sugadinimo dėl trečiųjų asmenų nusikalstamos veikos, kai Daiktas yra sugadintas, sunaikintas ar prarastas dėl vagystės ar trečiųjų asmenų nusikalstamos veikos.

Draudimo išmokos nemokėjimas ar jos sumažinimas

1. Draudikas atleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo, jei įrodo, kad Apdraustasis, Daikto naudotojas ar kiti asmenys, kuriems Apdraustasis buvo perdavęs Daiktą, klastoja faktus, kurie turi įtakos Draudžiamojo įvykio priežastims ir nuostolių dydžiui nustatyti.

2. Draudikas atleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo, jei Žala atsirado dėl:

2.1 karo veiksmų, masinių neramumų, streikų, riaušių, ypatingos padėties įvedimo, diversijos, terorizmo, radioaktyvaus užteršimo, žemės drebėjimo;

2.2 turto konfiskavimo, arešto ar jo sunaikinimo valstybės valdžios institucijų nurodymu, įskaitant tarptautines sankcijas;

2.3 Apdraustojo ar Daikto naudotojo veikos, įtakotos alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų.

3. Draudikas turi teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką ar ją sumažinti, jei Žala kilo dėl to, kad Apdraustasis ar Daikto naudotojas sąmoningai nesiėmė jam prieinamų protingų priemonių šiai Žalai sumažinti ar išvengti.

4. Draudikas, atsižvelgdamas į Sutarties 14 punkto nuostatas, turi teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką ar ją sumažinti, jei Apdraustasis, Daikto naudotojas ar jo Šeimos narys iš esmės pažeidžia vieną iš 13 punkte išvardintų pareigų su sąlyga, kad toks pažeidimas įtakojo nuostolių atsiradimo priežastį ar dydį.

5. Draudimo išmoka gali būti mažinama arba nemokama, jeigu Nuostolis arba jo dalis yra atlyginta asmens, atsakingo už Žalos padarymą, tai draudimo išmoka mokama atskaičiavus sumą, kuri Apdraustajam jau yra atlyginta.

Besąlyginė išskaita

 1. Besąlyginė išskaita taikoma visiems Daiktams kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju. Besąlyginės išskaitos dydis (20% Nuostolio sumos, bet ne mažiau nei 15 eurų) taikomas remonto atveju arba kai Daiktas yra keičiamas kitu.
 2. Draudžiamojo įvykio atveju, kai Daiktas yra remontuojamas, Draudikas Daiktą suremontavusiam Remonto partneriui sumoka Nuostolių sumą, išskaičiavus Besąlyginės išskaitos dydį (20% remonto kainos, bet ne mažiau nei 15 eurų) ir PVM nuo remonto kainos (kai Apdraustasis PVM mokėtojas). Kai Apdraustasis yra PVM mokėtojas, Besąlyginę išskaitą ir PVM nuo remonto kainos jis sumoka pats Remonto partneriui, apmokėdamas jam pateiktą sąskaitą. Kai Apdraustasis yra ne PVM mokėtojas, Besąlyginę išskaitą jis sumoka Draudėjui, o Draudėjas Besąlyginės išskaitos dalį sumoka Remonto partneriui.
 3. Draudžiamojo įvykio atveju, kai Daiktas yra keičiamas kitu, labiausiai Pirkinio specifikacijas atitinkančiu įrenginiu, Draudikas Apdraustajam sumoka Nuostolių sumą, kuri lygi Daikto rinkos vertei draudžiamojo įvykio dieną išskaičiavus Besąlyginės išskaitos dydį (20% Nuostolio sumos, bet ne mažiau nei 15 eurų)  ir PVM sumą (kai Apdraustasis yra PVM mokėtojas).
 4. Jeigu Apdraustasis yra PVM mokėtojas, Besąlyginės išskaitos suma (20% Nuostolio sumos, bet ne mažiau nei 15 eurų) apskaičiuojama nuo Daikto rinkos vertės draudžiamojo įvykio dieną ar Daikto remonto kainos be PVM.

Draudimo apsaugos galiojimas

 1. Draudimo apsauga galioja visame pasaulyje. Už Lietuvos Respublikos ribų draudimo apsauga galioja ne ilgiau nei 30 iš eilės einančių kalendorinių dienų vieno išvykimo už Lietuvos Respublikos ribų metu skaičiuojant nuo išvykimo dienos.
 2. Draudimo apsaugos įsigaliojimo metu ir per visą draudimo apsaugos laikotarpį Apdraustojo ir Daikto naudotojo nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti Lietuvos Respublikoje.
 3. Draudimo apsauga galioja draudimo liudijime nurodytam terminui – visą Daikto nuomos laikotarpį. Draudimo apsauga įsigalioja pirmąją nuomos dieną (draudimo liudijime nurodytos dienos 00 val.00 min. Lietuvos laiku, jei liudijime nėra nurodytas kitas laikas). Jeigu daikto nuoma prasideda tą pačią dieną, kai jis yra rezervuojamas, tada draudimo apsauga įsigalioja nuo nuomos sutarties sudarymo momento, t.y. atlikus mokėjimą už nuomą ir draudimą. Draudimo apsauga baigiasi paskutinę sutartyje nurodytą nuomos dieną 24 val. 00 min. (Lietuvos laiku, jei draudimo liudijime nėra nurodytas kitas laikas).  Jeigu Daiktas išnuomojamas vienai dienai, tai draudimo apsauga baigiasi tą pačią dieną, kai Daiktas buvo išnuomotas, 24 val. 00 min. Draudimo apsaugos laikotarpis negali tęstis ilgiau nei 90 dienų.

Draudimo apsaugos nutrūkimas

1. Draudimo apsauga Daiktui nutrūksta šiais atvejais:

1.2 Apdraustojo bent vienas reikalavimas dėl Žalos atlyginimo buvo apgaulingas (pvz., Apdraustasis nurodė neteisingas įvykio aplinkybes; buvo bandoma gauti išmoką dėl neįvykusio arba nedraudžiamojo įvykio).

1.3 Kai dėl Draudžiamojo įvykio Daiktas sunaikintas ar prarastas, draudimo apsauga pasibaigia nuo įvykio dienos.

1.4 Pasikeitus apdrausto Daikto savininkui.

2. Kitais teisės aktų nuostatų ar draudimo sutarties sąlygų nustatytais atvejais.

3. Jeigu draudimo apsauga Daiktui nutrūko, ji konkrečiam Daiktui nebeatsinaujina ir jos atstatyti negalima.

4. Kai draudimo apsauga yra nutraukiama Draudėjo iniciatyva ar pasibaigia prieš sutartyje nurodytą draudimo apsaugos pabaigos datą, likusi draudimo įmokos dalis nėra grąžinama.

Draudiko pareigos

Draudikas įsipareigoja:

 1. Jei Apdraustasis kreipiasi į Draudiką dėl Žalos atlyginimo, o Draudikas nežino, ar Apdraustojo Daiktas yra apdraustas, Draudikas kreipiasi į Draudėją Sutarties priede Nr. 3 nustatyta tvarka.
 2. Laikytis kitų Draudimo sutartyje, šiose Taisyklėse, Draudimo įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytų įsipareigojimų.

Apdraustojo ir Daikto naudotojo pareigos

 1. Apdraustasis ir Daikto naudotojas su Daiktu privalo elgtis taip, kaip nesant draudimo apsaugos elgtųsi kiekvienas protingas ir sąmoningas Daikto savininkas.
 2. Atsitikus Draudžiamajam įvykiui, per dvi darbo dienas pranešti Draudikui apie Draudžiamąjį įvykį.
 3. Apdraustasis arba jo įgaliotas asmuo privalo ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po Draudžiamojo įvykio pateikti Draudikui šiuos Draudžiamąjį įvykį patvirtinančius dokumentus:
  1. Draudikui paprašius, pateikti laisvos formos pranešimą, kuriame nurodomi Draudžiamojo įvykio aplinkybės, data, pobūdis;
  2. Draudikui paprašius, sugadinto Daikto nuotraukas ir (arba) jo remonto išlaidų apskaičiavimą;
  3. teisėsaugos institucijos pažymą, patvirtinančią, kad buvo kreiptasi į šias institucijas dėl Draudžiamojo įvykio, jeigu Daiktas buvo prarastas dėl nusikalstamos trečiųjų asmenų veikos.
 4. Remontuotinas Daiktas turi būti pristatytas Remonto partneriui arba Draudėjui, kuris perduos remontuotiną Daiktą Remonto partneriui. Remontuotinas Daiktas turi būti remontuojamas pas Remonto partnerį.
 5. Draudikui išmokėjus draudimo išmoką visiško Daikto sugadinimo atveju, Draudikui pareikalavus, Apdraustasis privalo per 10 kalendorinių dienų perduoti Draudikui sugadinto Daikto liekanas. Tuo atveju, jeigu Apdraustasis atgauna dėl Draudžiamojo įvykio prarastą Daiktą, už kurį Draudikas yra išmokėjęs draudimo išmoką, Apdraustasis atgautą Daiktą per 10 kalendorinių dienų privalo perduoti Draudikui.
 6. Įvykus Draudžiamajam įvykiui, Apdraustasis ir Daikto naudotojas turi imtis jam prieinamų protingų priemonių galimai Žalai sumažinti, laikydamasis Draudiko nurodymų, jeigu tokie nurodymai Apdraustajam ir Daikto naudotojui buvo duoti.
 7. Apdraustasis ir Daikto naudotojas privalo bendradarbiauti su Draudiku aiškinantis įvykio aplinkybes, pateikti Draudikui visus turimus ar tuos, kuriuos privalo turėti, su įvykiu susijusius dokumentus ir vykdyti visus Draudiko teisėtus reikalavimus vadovaujantis protingumo ir ekonomiškumo principais.
 8. Apdraustasis arba jo įgaliotas asmuo privalo padėti Draudikui įgyvendinti regresinio reikalavimo teisę, pateikti Draudikui visą žinomą informaciją apie atsakingą už padarytą Žalą asmenį.
 9. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurių pagrindu pagal Sutartyje nustatytas sąlygas draudimo išmoka neturėjo būti mokama (arba galėjo būti mažinama), ir Draudikui pareikalavus, Apdraustasis per 30 kalendorinių dienų privalo grąžinti Draudikui draudimo išmoką (arba permokėtą sumą), išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.
 10. Apdraustasis ir Daikto naudotojas privalo nedelsiant raštu informuoti Draudėją apie jo vardo, pavardės, adreso, telefono numerio pasikeitimą. Priešingu atveju visi Draudėjo ir (ar) Draudiko pranešimai siunčiami senuoju adresu laikomi išsiųsti tinkamai.
 11. Įvykus įvykiui Apdraustasis turi sumokėti Besąlyginę išskaitą.
 12. Draudikui pareikalavus, Apdraustasis privalo pristatyti nuomojamą Daiktą Draudėjo apžiūrai. Draudikas, gavęs apžiūros informaciją, turi teisę atsisakyti drausti.

Draudimo išmoka, jos apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai

1. Draudimo išmokos dydį nustato Draudikas:

1.1 Jei remontuoti Daiktą yra ekonomiškai tikslinga, Apdraustasis kreipiasi į Remonto partnerį ar į Draudėją, kuris perduoda remontuotiną Daiktą Remonto partneriui. Pastarasis atlieka Daikto patikrą ir įvertina, ar remontuoti Daiktą yra ekonomiškai tikslinga. Jeigu tikslinga, atlyginamos Daikto remonto išlaidos, išskaičiavus Besąlyginę išskaitą.

1.2 Jei Daiktas yra prarastas, Draudikas, o jei remontuojamas, Remonto partneris nusprendžia, kad Daiktas negali būti suremontuotas arba remontuoti ekonomiškai netikslinga (yra Visiškas sugadinimas), priimamas sprendimas Daiktą pakeisti kitu. Tokiu atveju atlyginamos išlaidos yra lygios apdrausto Daikto rinkos vertei, išskaičiavus Besąlyginę išskaitą ir PVM sumą (kai Apdraustasis yra PVM mokėtojas). Draudikas draudimo išmoką Apdraustajam perveda į Apdraustojo sąskaitą.

1.3 Bet kuriuo atveju atlyginami Nuostoliai neviršijant Draudimo sumos;

1.4 Draudikui pripažinus įvykį Draudžiamuoju įvykiu ir priėmus sprendimą mokėti draudimo išmoką, ar priėmus sprendimą mokėti draudimo išmokos avansą, draudimo išmoka Apdraustajam mokama šia tvarka:

1.5 Jeigu remontuoti Daiktą yra ekonomiškai tikslinga (nėra Visiško sugadinimo), Draudikas draudimo išmoką išmoka Apdraustajam pervesdamas ją į Remonto partnerio, atliekančio Daikto remontą, sąskaitą, kompensuodamas Apdraustojo patiriamas Daikto remonto išlaidas, išskaičiavus Besąlyginės išskaitos sumą ir PVM sumą (kai Apdraustasis yra PVM mokėtojas).

2. Daikto remonto atveju, Draudikui išmokėjus draudimo išmoką, t.y. Daiktą suremontavus, Draudimo suma atsistato į prieš Draudžiamąjį įvykį buvusią Draudimo sumą.

3. Būtinas išlaidas, Apdraustojo turėtas mažinant Žalą ar vykdant Draudiko nurodymus, atlygina Draudikas, neatsižvelgiant į tai, kad atitinkamos priemonės nedavė teigiamo rezultato. Tokios išlaidos atlyginamos ne daugiau kaip iki 10% Draudimo sumos.

4. Draudimo išmoka gali būti mažinama arba nemokama, jeigu:

4.1 Draudikas, atsižvelgdamas į Sutarties 14.9 punkto nuostatas, turi teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką ar ją sumažinti, jei Apdraustasis iš esmės pažeidžia vieną iš 13 punkte išvardintų pareigų;

4.2 Apdraustasis bando suklaidinti Draudiką klastodamas faktus, kurie turi įtakos Draudžiamojo įvykio priežastims ir (ar) draudimo išmokos dydžiui nustatyti;

4.3 Nuostolis arba jo dalis yra atlyginta asmens, atsakingo už Žalos padarymą, tai draudimo išmoka mokama atskaičiavus sumą, kurią Apdraustasis gavo iš kaltojo dėl padarytos Žalos asmens.

4.4 Apdraustojo ar Daikto naudotojo nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Lietuvos Respublika draudimo apsaugos įsigaliojimo metu ir per visą draudimo apsaugos laikotarpį.

5. Draudikas privalo tirti aplinkybes, būtinas Draudžiamojo įvykio faktui, pasekmėms ir draudimo išmokos dydžiui nustatyti, dėdamas reikiamas pastangas. Draudimo išmoka privalo būti išmokėta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija ir kiti dokumentai, reikšmingi nustatant Draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes, pasekmes bei draudimo išmokos dydį.

6. Draudikas, neįsitikinęs Draudžiamojo įvykio buvimu bei nepatikrinęs visos jam prieinamos informacijos, neturi teisės išmokėti draudimo išmokos ar atsisakyti ją išmokėti.

7. Draudikas privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos išmokėjimo ar suteikiančias teisę sumažinti draudimo išmoką.

8. Jei įvykis yra Draudžiamasis įvykis, o Apdraustasis ir Draudikas nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio, Apdraustojo pageidavimu Draudikas privalo išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokai, jei tikslus Žalos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius.

9. Draudikas, atsisakydamas mokėti arba sumažindamas draudimo išmoką dėl to, kad Apdraustasis pažeidė Sutarties sąlygas, privalo atsižvelgti į Apdraustojo kaltę, Sutarties sąlygų pažeidimo sunkumą, jo priežastinį ryšį su Draudžiamuoju įvykiu, Žalos, atsiradusios dėl pažeidimo, dydį.

10. Priėmus sprendimą atsisakyti mokėti draudimo išmoką ar ją sumažinti, Draudikas privalo pateikti Apdraustajam, Naudos gavėjui išsamų ir motyvuotą paaiškinimą apie tokio sprendimo priežastis. Jei draudimo išmoka nėra išmokėta per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Draudžiamąjį įvykį, Draudikas privalo raštu išsamiai informuoti Apdraustąjį (Naudos gavėją) apie Draudžiamojo įvykio tyrimo eigą.

Kiti susitarimai

 1. Draudėjas ir Draudikas turi teisę tvarkyti Apdraustojo ir Daikto naudotojo asmens duomenis, kiek tai reikalinga teikiant Daikto draudimo apsaugą bei vykdant Draudimo sutartį.
 2. Visas Apdraustųjų pretenzijas dėl Daikto draudimo apsaugos taikymo ar bet kokių kitų su Draudimo sutartimi susijusių klausimų nagrinėja Draudikas. Apdraustasis turi teisę pateikti pretenziją dėl Daikto draudimo apsaugos ar kitų su Draudimo sutartimi susijusių klausimų Draudikui tiesiogiai arba per Draudėją. Tuo atveju, jei Apdraustasis pateikia pretenziją Draudėjui, Draudėjas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šios pretenzijos gavimo ją persiunčia Draudikui. Skundus ar prašymus, kylančius iš Draudimo sutarties vykdymo Draudėjas ar Apdraustasis Draudikui gali pateikti el.paštu info@ld.lt arba trumpuoju telefonu 1828. Draudikas gautą pretenziją išnagrinėja ir pateikia Apdraustajam atsakymą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.